../js/Fragment_forms.png;../js/Fragment_kalkul_kond.png;../db/fragments_db.png;../js/constructions_view.png

ISOVER Tepelno technické hodnotenie 1.0 FAQ

Menu

1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.
Prihlásenie užívateľa
Email užívateľa:(*)
Meno užívateľa:(*)
Heslo užívateľa:(*)
CLOUD:


Načítanie výpočtu
formuláre pripravené pre nové zadávanie
Popis zákazky
Názov stavby:
Adresa:
Investor:
Meno projektanta:
Firma:


Vonkajšie okrajové podmienky
Kraj:

Okres:

Obec:

Obec (hľadať)


Výpočtová oblasť:

Nadmorská výška [m]:

Teplota [℃]:

Vlhkosť [%]:

Budova, vykurovaná plocha a objem
Budova Podlažia
Druh Počet Priemerná výška [m] Smer
Účel Dĺžka budovy [m] Šírka budovy [m] Výška budovy [m]
Vykurované plochy
Popis Počet Dĺžka [m] Šírka [m] Plocha [m2] Teplota [°C]
Počet vykurovaných plôch Plochy celkom [m2]
Vykurované objemy
Popis Počet Plocha [m2] Výška Objem [m3] Teplota [°C]
Počet vykurovaných priestorov Objem celkom m3

Skladba plôch
Druh Konštrukcia/otvor Počet Dĺžka Výška-Šírka Orient Plocha m2 Ui Ui * Ai bx bx * Ui * Ai
frag
Druh Popis otvorov Počet Šírka Výška Sklo % Plocha m2 Ui Ui * Ai bx bx * Ui * Ai
frag
Počet otvorov v každom paneli Plocha otvorov [m2] Súčet otvory bxi*Ui*Ai
Celkový počet panelov Celková plocha panelov [m2] Súčet panely bxi*Ui*Ai
Celkový počet otvorov Celková plocha otvorov [m2] Súčet otvory bxi*Ui*Ai
Celková plocha obálky [m2] Súčet panely a otvory bxi*Ui*Ai

Tepelná strata cez konštrukciubx
cez vonkajšiu stenu, okno, vonkajšie dvere1.00
cez strechu (plochú, šikmú) na teplovýmennom obale budovy1.00
cez podlahu na teréne1.00
cez podlahu podstrešného priestoru (povaly)0.80
cez stenu medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a podstrešným priestorom0.80
cez stenu alebo strop nevykurovaného priestoru (suterénu)0.50
cez stenu alebo strop temperovaného priestoru (garáž, susedná budova)0.35
cez otvorenú dilatáciu0.35
cez uzavretú zaizolovanú dilatáciu so šírkou do 0,05 m0.10
cez stenu a otvorovú konštrukciu do nevykurovaného zaskleného priestoru, ktorý má zasklenie
– jednoduché0.70
– dvojité0.60
– s tepelnoizolačným dvojsklom Ug ≤ 2,0 W/(m2.K)0.50
cez strop nad otvoreným prejazdom1.00
Redukčné faktory bx v závislosti od θu
Vnútorná teplota θi °C Teplota vonkajšieho prostredia a v susediacom nevykurovanom priestore θu °C Vonkajšia výpočtová teplota θe °C
-10-11-12-13-14-15
Teplotný redukčný faktor bx
20-111.01.01.00.90.90.9
20-101.01.00.90.90.90.9
20-91.00.90.90.90.90.8
20-80.90.90.90.80.80.8
20-70.90.90.80.80.80.8
20-60.90.80.80.80.80.7
20-50.80.80.80.80.70.7
20-40.80.80.80.70.70.7
20-30.80.70.70.70.70.7
20-20.70.70.70.70.60.6
20-10.70.70.70.60.60.6
2000.70.60.60.60.60.6
2010.60.60.60.60.60.5
2020.60.60.60.50.50.5
2030.60.50.50.50.50.5
2040.50.50.50.50.50.5
2050.50.50.50.50.40.4
2060.50.50.40.40.40.4
2070.40.40.40.40.40.4
2080.40.40.40.40.40.3
2090.40.40.30.30.30.3
20100.30.30.30.30.30.3
20110.30.30.30.30.30.3
20120.30.30.30.20.20.2
20130.20.20.20.20.20.2
20140.20.20.20.20.20.2
20150.20.20.20.20.10.1
20160.10.10.10.10.10.1
20170.10.10.10.10.10.1
20180.10.10.10.10.10.1
20190.00.00.00.00.00.0
20200.00.00.00.00.00.0
Tabuľky parametrov konštrukcií
Rozdiel teplôt do 10K do 15K do 20K do 25K nad 25K
Konštrukcia: ovetranie o o o o o
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°
Plochá a šikmá strecha <= 45°
Strop nad vonkajším prostredím
Strop pod nevykurovaným priestorom
Vnútorná stena s vodorovným tepelným tokom
Vnútorný strop s tepelným tokom zdola nahor
Vnútorný strop s tepelným tokom zhora nadol
Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy do 0,5 m
Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy nad 0,5m do 2,0 m
Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy nad 2,0 m
Podlaha vykurovaného priestoru na teréne v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 m od vnútorného povrchu vonkajšej steny
Podlaha vykurovaného priestoru na teréne ostatné prípady
Konštrukcia Uwmax Uwn Uwr1 Uwr2 Uwr3
okno v obvodovej konštrukcii
okno v šikmej konštrukcii
dvere v obvodovej konštrukcii
dvere do ostaných priestorov so zádverím
dvere do ostaných priestorov bez zádveria
závesná stena fg >= 0.5 ( 0.7 )
ľahký obvodový plášť fg < 0.5 ( 0.3 )
Projektové hodnoteniePROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY

Názov stavby:
Adresa:
Investor:
Projektant:
Firma:
Lokalita/Okres/Kraj
/ /

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti je vypracované na základe § 3 a § 4a ods.2 zákona. č. 300/2012 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a vyhlášky 364/2012 Z.z. a ďalších súvisiacich predpisov. Projektovým energetickým hodnotením sa stanovuje potreba energie v budove výpočtom podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov. Na výpočet boli použité technické normy: STN 73 0540 Časť 2, Z1+ Z2: Funkčné požiadavky, STN 73 0540 Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov, STN EN ISO 13790 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a  chladenie (ISO 13790:2008), STN EN 15603 Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia, STN EN ISO 13  790 Tepelné straty. Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na  vykurovanie a  chladenie a ďalšie normy pre hodnotenie energetickej hospodárnosti budov.

Popis budovy:


Okrajové podmienky:
výpočtová oblasť: nadmorská výška: m

Sumárne splnenie požiadaviek:

Normatívne požiadavky na konštrukcie obalového plášťa:

Fragment tepelný odpor konštrukcie

R [m2.K/W]
súčiniteľ prechodu tepla
U [W/(m2.K)]
splnenie požiadaviek normy od 1. 1. 2016 splnenie požiadaviek normy od 1. 1. 2021
Rr1,Rr2 Ur1,Ur2 Rr3 Ur3

názov konštrukcie


Otvorová konštrukcia tepelný odpor konštrukcie

R [m2.K/W]
súčiniteľ prechodu tepla
U [W/(m2.K)]
splnenie požiadaviek normy od 1. 1. 2016 splnenie požiadaviek normy od 1. 1. 2021
Rr1,Rr2 Ur1,Ur2 Rr3 Ur3

názov konštrukcie
Energetické kritérium – merná potreba tepla na vykurovanie:

Normalizované (požadované) hodnoty od 1.1.2016

Qh1 () < QH,nd,r1,1 () alebo Qh2 () < QH,nd,r1,2 ()

Cieľové normalizované (požadované) hodnoty od 1.1.2021

Qh1 () < QH,nd,r2,1 () alebo Qh2 () < QH,nd,r2,2 ()


Predpokladané zaradenie do triedy energetickej hospodárnosti:

1. Miesto spotreby: Vykurovanie
Spotreba energie na vykurovanie za sezónu v kWh/(m2.a):
Podľa prílohy č. 3 vyhlášky 364 / 2012 pre miesto spotreby „Vykurovanie“
bude budova zatriedená do energetickej triedy
2. Miesto spotreby: Príprava teplej vody
Spotreba energie na prípravu TV za sezónu v kWh/(m2.a):
Podľa prílohy č. 3 vyhlášky 364 / 2012 pre miesto spotreby „Príprava teplej vody“
bude budova zatriedená do energetickej triedy
3. Miesto spotreby: Klimatizácia
Spotreba energie na klimatizáciu za sezónu v kWh/(m2.a):
Podľa prílohy č. 3 vyhlášky 364 / 2012 pre miesto spotreby „Klimatizácia“
bude budova zatriedená do energetickej triedy
4. Miesto spotreby: Osvetlenie
Spotreba energie na klimatizáciu za sezónu v kWh/(m2.a):
Podľa prílohy č. 3 vyhlášky 364 / 2012 pre miesto spotreby „Osvetlenie“
bude budova zatriedená do energetickej triedy
Globálny ukazovateľ – celková spotreba energie
Celková spotreba energie za sezónu v kWh/(m2.a):
Podľa prílohy č. 3 vyhlášky 364 / 2012 pre globálny ukazovateľ – celkovú spotrebu energie
bude budova zatriedená do energetickej triedy
Globálny ukazovateľ – spotreba primárnej energie
Spotreba primárnej energie za sezónu v kWh/(m2.a):
Podľa prílohy č. 3 vyhlášky 364 / 2012 pre globálny ukazovateľ – spotrebu primárnej energie
bude budova zatriedená do energetickej triedy

Príloha: Výpočty


1.Budova:

Druh budovy Dĺžka Šírka Výška
Da = [m] Db = [m] Dc = [m]
Stav budovy Merná plocha Priemerná konštrukčná výška
vykurovaných podlaží
Obostavaný objem
Ab= [m2] hk,pr. = [m] Vb = [m3]

2.Merná tepelná strata prechodom tepla HT [W/K]

Konštrukcia

Plocha Ai

m2

Ui

W/(m2K)

Ui . Ai

W/K

Faktor bx *

-

bx . Ui . Ai

W/K

podiel

%

názov konštrukcie

Súčet Σ Ai =

Súčet


3.Započítanie vplyvu tepelných mostov:

Paušálne: Exaktne: vypočítaná hodnota: [W/(m2K)]

∆U = 0.05 zatepľované konštrukcie

∆U = 0.1 jednovrstvové murované konštrukcie

∆U = 0.02 spojtá tepelnoizolačná vrstva na vonkajšej strane

∆U = 0.2 pri zateplení na vnútornej strane

∆U = [W/(m2K)]

Vplyv tepelných mostov :

∆U. Σ Ai

= [W/K]

Merná tepelná strata HT :

HT = Σ bx . Ui . Ai + ∆U. Σ Ai

HT = [W/K]

Priemerný súčinitel' prechodu tepla :

Um = HT / Σ Ai

Um = [W/(m2K)]

4.Merná tepelná strata vetraním Hv [W/K]:

Intenzita výmeny vzduchuNormatívne: Exaktne: vypočítaná hodnota: [l/h]

n = 0.5 normatívna z hygienického kritéria

n = 1.0budovy nemocníc a zhromažďovacie haly

n = 1.2reštaurácie

n = 0.3obchodné domy

n = 0.7ostatné prípady

n = [l/h]
Podiel vnútorného vzduchuNormatívne: Exaktne: vypočítaná hodnota: [ /l ]

bi = 0.75 nové rodinné domy

bi = 0.85obnovované v pôvodnom stave

bi = 0.8ostatné budovy

bi = [ /l ]

Podiel výmeny rekuperáciou

r = [ /1 ]

Podiel výmeny infiltráciou

i = [ /1 ]

Účinnosť rekuperácie

η = [ /1 ]

Hv = n . 0,333 . bi . Vb . (i + r . (1 - η))

Hv = [W/K]


5.Merná tepelná strata H [W/K]:

H = HT + Hv [W/K]

H = [W/K]


6.Solárne zisky Qs [kWh]

Orientácia

Isj

gnj

tnj

Anj

Qs = ΣIsj . Σ gnj.tnj.Anj

Juh

320

[kWh]

Východ

200

[kWh]

Západ

200

[kWh]

Sever

100

[kWh]

Juhozápad/Juhovýchod

260

[kWh]

Severovýchod/Severozápad

130

[kWh]

Horizontálna

340

[kWh]

Súčet

Qs = [kWh]


7.Vnútorné zisky Q i [kWh]

Qi = 5 .qi Ab rodinný dom qi ≤ 4, bytový dom qi ≤ 5, nebytové qi ≤ 6

Qi = [kWh]


8.Celkové vnútorné zisky

Vnútorné Qi + Solárne Qs

Qis [kWh]


9.Zisky zo sekundárnych zdrojov energie Qsek

Solárna tepelná energia

[kWh]

Solárna fotovoltaická energia

[kWh]

Tepelné čerpadlo - voda / vzduch /zem

[kWh]

Zemný kolektor / zásobník

[kWh]

Súčet

Qsek = [kWh]

* Sekundárne zdroje doložiť energetickými schémami využitia v budove a hodnoty energetických ziskov doložiť fotokópiou z podkladu od výrobcu


10.Potreba tepla na vykurovanie [kWh/a]:

Qh = 82,1 (HT + Hv) - 0,95 . (Q i  + Qs) 

Qh = [kWh/a]


11.Merná potreba tepla na vykurovanie Qh1 [kWh/(m2.a)]

Qh1 = Qh/ Ab

Qh1 = [kWh/(m2.a)]


12.Merná potreba tepla na vykurovanie Qh2 [kWh/(m3.a)]

Qh2 = Qh / Vb

Qh2 = [kWh/(m3.a)]


13.Faktor tvaru budovy f = ΣAi / Vb

f = ΣAi/ Vb

f = [1/m]


14.Hodnotenie potreby tepla na vykurovanie

Faktor
tvaru
budovy
[1/m]
Maximálna hodnota
QH,nd,max
Normalizovaná (požadovaná) hodnota
QH,nd,N
od 1.1.2013
Odporúčaná hodnota

normalizovaná (požadovaná)
hodnota
od 1.1.2016
Cieľová hodnota
od 1.1.2021
QH,nd,r2
normalizovaná (požadovaná)
QH,nd,r3
odporúčaná
QH,nd,max1
kWh
(m2.a)
QH,nd,max2
kWh
(m3.a)
QH,nd,N1
kWh
(m2.a)
QH,nd,N2
kWh
(m3.a)
QH,nd,r1,1
kWh
(m2.a)
QH,nd,r1,2
kWh
(m3.a)
QH,nd,r2,1
kWh
(m2.a)
QH,nd,r2,2
kWh
(m3.a)
QH,nd,r3,1
kWh
(m2.a)
QH,nd,r3,2
kWh
(m3.a)
<=0.370.0025.0050.0017.9025.008.9325.008.9312.504.47
0.478.6028.1057.1020.4028.5510.2028.5510.2014.285.10
0.587.1031.1064.3023.0032.1511.4932.1511.4916.085.75
0.695.7034.2071.4025.5035.7012.7535.7012.7517.856.38
0.7104.3037.5078.6028.1039.3014.0439.3014.0419.657.02
0.8112.9040.3085.7030.6042.8515.3142.8515.3121.437.66
0.9121.4043.4092.9033.2046.4516.6046.4516.6023.238.30
1130.0046.50100.0035.7050.0017.8650.0017.8625.008.93

Qh1 < QH,nd,r1,1 () alebo Qh2 < QH,nd,r1,2 ()

Qh1 < QH,nd,r2,1 () alebo Qh2 < QH,nd,r2,2 ()


15.Preukázanie predpokladu dosiahnutia energetickej hospodárnosti budovy

Kategórie budov Faktor tvaru Konšt-rukčná výška Teplota vnútor-ného vzduchu Výmena vzduchu Vnútorná výpočtová teplota počas tlmenej prevádzky Upravená vnútorná výpočtová teplota pre prerušované vykurovanie Počet denno-stupňov pre vykurovacie obdobie 212 dní Hodnoty potreby tepla na vykurovanie na dosiahnutie energetickej hospodárnosti budovy
Normali-zovaná hodnota QN,EP
od 1.1.2013
Odporúčaná hodnota

Qr1,EP
od 1.1.2016
Cieľová odporúčaná hodnota
Qr3,EP
od 1.1.2021
1/m m °C 1/h °C °C K×deň kWh/(m2×a)
Rodinné domy 0.7 2.9 20 0.5 17 20.0 3422 81.4 40.7 20.4
Bytové domy 0.3 2.8 20 0.5 17 20.0 3422 50.0 25.0 12.5
Administratívne budovy 0.3 3,3 20 0,5 17 18,5 3 104 53,5 26,8 13,4
Budovy škôl a školských zariadení 0.3 3.3 20 0.5 17 18.4 3083 53.2 27.6 13.8
Budovy nemocníc 0.3 3.3 22 0.5 19 22.0 3846 66.3 33.2 16.6
Budovy hotelov a reštaurácií 0.4 3.3 20 0.5 20 20.0 3422 67.4 33.7 16.9
Športové haly a iné budovy určené na šport 0.3 4.5 18 0.5 15 16.5 2680 63.0 31.5 15.8
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby 0.5 3.6 18 0.5 15 15.9 2553 61.7 30.9 15.5

Qh1 < Qr1,EP


16.Potreba tepla na vykurovanie [kWh/a]:

Výpočet potreby tepla na vykurovanie - mesačná metóda
Veličina Mesiac
I.II.III.IV.X.XI.XII.
Dĺžka výpočtového obdobia t dní 31 28 31 30 31 30 31
Priemerná vonkajšia teplota °C -1.8 0.4 4.6 9.9 9.8 4.3 -0.3
Vnútorná teplota°C
Tepelná strata Ql kWh
Interné tepelné zisky Qi kWh
Počet hodín trvania výpočtového obdobia
Spolu Qi
Solárne tepelné zisky Qs kWh
Isj-S 9.1 13.8 20.1 27.2 14.5 8.4 6.8
Solárne tepelné zisky Qs S kWh
Isj - J 30.2 43.6 61.2 66.3 57.2 33.1 28.4
Solárne tepelné zisky Qs J kWh
Isj-V/Z 14.9 24.5 42 59.3 32.2 15.4 11.8
Solárne tepelné zisky Qs V/Z kWh
Isj - JZ/JV 22.7 33.8 50.9 62 44.8 24.9 20.8
Solárne tepelné zisky Qs JZ/JV kWh
Isj - SZ/SV 10.2 16.1 26.8 41.6 18.3 9.6 7.4
Solárne tepelné zisky Qs SZ/SV kWh
Isj - horizont 22.2 38.6 71.4 108.2 55 26.2 18.4
Solárne tepelné zisky Qs horizont kWh
Spolu Qs
pomer tepelných ziskov a strát γ
C-vnút.tep.kapacita 260000 τ časová konštanta budovy
αo = 0.8 τo = 70 α =
1-γα
1-γα+1
η
Potreba tepla na vykurovanie Qh kWh
Qh kWh
Ročná potreba tepla na vykurovanie Qh kWh

17.Potreba energie na vykurovanie [kWh/a]

účinnosť výroby tepla

ηh = [%]

strata pri odovzdávaní tepla

soh = [%]

strata na rozvodoch tepla

srh = [%]

Qhe = ( Qh . (100 + soh + srh)) / ηh

Qhe = [kWh/a]


18.Merná potreba energie na vykurovanie [kWh/(m2.a)]

qhe = Qhr / Ab

qhe = [kWh/(m2.a)]


A. Škála energetických tried pre potrebu energie na vykurovanie v kWh/(m2.a)
Kategórie budov Triedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
rodinné domy≤ 4243-8687-129130-172173-215216-258> 258
bytové domy≤ 2728-5354-8081-106107-133134-159> 159
administratívne budovy ≤ 2829-5657-8485-112113-140141-168> 168
budovy škôl a školských zariadení≤ 2829-5657-8485-112113-140141-168> 168
budovy nemocníc≤ 3536-7071-105106-140141-175176-210> 210
budovy hotelov a reštaurácií≤ 3637-7172-107108-142143-178179-213> 213
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 3334-6667-99100-132133-165166-198> 198
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 3334-6566-9899-130131-163164-195> 195

19.Potreba tepla na prípravu teplej vody [kWh/a]

Teplo na prípravu TÚV na podlahovú plochu Qw = . Ab

Qw = [kWh/a]


20.Potreba energie na prípravu teplej vody [kWh/a]

účinnosť výroby teplej vody

ηw = [%]

strata pri odovzdávaní teplej vody

sow = [%]

strata na rozvodoch teplej vody

srw = [%]

Qwe = ( Qw . (100 + sow + srw)) / ηw

Qwe = [kWh/a]


21.Merná potreba energie na prípravu teplej vody [kWh/(m2.a)]

qwe = Qwe / Ab

qwe = [kWh/(m2.a)]


B. Škála energetických tried pre potrebu energie na prípravu teplej vody v kWh/(m2.a)
Kategórie budov Triedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
rodinné domy≤ 1213-2425-3637-4849-6061-72> 72
bytové domy≤ 1314-2627-3940-5253-6566-78> 78
administratívne budovy ≤ 45-89-1213-1617-2021-24> 24
budovy škôl a školských zariadení≤ 67-1213-1819-2425-3031-36> 36
budovy nemocníc≤ 2627-5253-7879-104105-130131-156> 156
budovy hotelov a reštaurácií≤ 3233-6465-9697-128129-160161-192> 192
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 67-1213-1819-2425-3031-36> 36
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 56-910-1415-1819-2324-27> 27

22.Potreba tepla na chladenie [kWh/a]:

Výpočet potreby tepla na chladenie - mesačná metóda
Veličina Mesiac
V.VI.VII.VIII.IX.
Dĺžka výpočtového obdobia t dní 31 30 31 31 30
Priemerná vonkajšia teplota °C 14.9 17.9 19.6 19.2 15.2
Maximálna denná vonkajšia teplota °C 21.1 24.1 26.1 26.1 21.8
Vnútorná teplota°C
Tepelná strata Ql kWh
Interné tepelné zisky Qi kWh
Počet hodín trvania výpočtového obdobia
Spolu Qi
Solárne tepelné zisky Qs kWh
Isj-S 50.4 56.1 53.1 44.7 30.2
Solárne tepelné zisky Qs S kWh
Isj - J 92.4 88.7 90.3 95.5 95.2
Solárne tepelné zisky Qs J kWh
Isj-V/Z 95.8 99.6 97.4 89.3 67.2
Solárne tepelné zisky Qs V/Z kWh
Isj - JZ/JV 100.8 99.6 100.9 100.1 89.6
Solárne tepelné zisky Qs JZ/JV kWh
Isj - SZ/SV 72.2 79.6 76.1 63.1 41.4
Solárne tepelné zisky Qs SZ/SV kWh
Isj - horizont 168 181 177 154 112
Solárne tepelné zisky Qs horizont kWh
Spolu Qs
pomer tepelných ziskov a strát γ
C-vnút.tep.kapacita τ časová konštanta budovy
αo = 0.8 τo = 30 α =
1-γα
1-γα+1
η
Potreba tepla na chladenie Qh kWh
Qh kWh
Ročná potreba tepla na chladenie Qh kWh

23.Potreba energie na klimatizáciu [kWh/a]

Vlastná potreba energie na nútené chladenie

Qc = [kWh]

účinnosť klimatizácie

ηc = [%]

strata pri odovzdávaní klimatizácie

soc = [%]

strata na rozvodoch klimatizácie

src = [%]

Qce = ( Qc . (100 + soc + src)) / ηc

Qce = [kWh/a]


24.Merná potreba energie na klimatizáciu [kWh/(m2.a)]

qce = Qce / Ab

qwe = [kWh/(m2.a)]


C. Škála energetických tried pre potrebu energie na vetranie a chladenie v kWh/(m2.a)
Kategórie budov Triedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
rodinné domynehodnotí sa
bytové domynehodnotí sa
administratívne budovy ≤ 1617-3132-4546-5960-7576-90> 90
budovy škôl a školských zariadenínie je určené
budovy nemocníc≤ 2728-5354-7778-101102-126127-152> 152
budovy hotelov a reštaurácií≤ 1415-2829-4243-5657-7071-84> 84
športové haly a iné budovy určené na športnie je určené
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 3435-6667-99100-132133-165166-198> 198

25.Potreba energie na osvetlenie [kWh/a]

Vlastná potreba energie na osvetlenie

Ql = [kWh]

účinnosť osvetlenia

ηl = [%]

Qle = ( Ql . 100 / ηl

Qle = [kWh/a]


26.Merná potreba energie na osvetlenie [kWh/(m2.a)]

qle = Qle / Ab

qle = [kWh/(m2.a)]


D. Škála energetických tried pre potrebu energie na osvetlenie v kWh/(m2.a)
Kategórie budov Triedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
rodinné domynehodnotí sa
bytové domynehodnotí sa
administratívne budovy ≤1516-3031-3839-4546-5657-68> 68
budovy škôl a školských zariadení≤ 910-1819-2324-2728-3435-41> 41
budovy nemocníc≤1617-3233-4041-4849-6061-72> 72
budovy hotelov a reštaurácií≤ 1213-2425-3132-3738-4647-56> 56
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 2122-4243-5354-6364-7980-95> 95
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 3738-7475-9394-111112-139140-167> 167

27.Celková potreba energie budovy [kWh/a]

Celková potreba energie budovy

Qall = [kWh/a]


28.Merná potreba energie budovy [kWh/(m2.a)]

qall = Qall / Ab

qall = [kWh/(m2.a)]


E. Škála energetických tried celkovej potreby energie budovy v kWh/(m2.a)
Kategórie budov Triedy energetickej hospodárnosti budovy
ABCDEFG
rodinné domy≤ 5455-110111-165166-220221-275276-330> 330
bytové domy≤ 4041-7980-119120-158159-198199-237> 237
administratívne budovy ≤ 6364-125126-179180-232233-291292-350> 350
budovy škôl a školských zariadení≤ 4344-8687-125126-163164-204205-245> 245
budovy nemocníc≤ 104105-207208-300301-393394-491492-590> 590
budovy hotelov a reštaurácií≤ 9495-187188-275276-363364-454455-545> 545
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 6061-120121-170171-219220-274275-329> 329
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 107108-214215-303304-391392-489490-586> 586

29.Potreba primárnej energie budovy [kWh/a] a emisií CO2

Tabuľka 8: Výpočet potreby primárnej energie a emisií CO2
Energetický nosič / miesto spotreby

Potreba energie

Vykurovací olej

Zemný plyn

Uhlie

Diaľkové vykurovanie

Diaľkové chladenie

Drevo

Tepelná energia z elektriny vyrobenej v budove

Elektrická energia

Energetický nosič n

Solárna tepelná energia

Solárna energia fotovoltická energia

Elektrická energia z kogenerácie

Teplo z kogenerácie

Vážená energia a C02

Potreba v budove

Vykurovanie
Príprava teplej vody
Chladenie a vetranie
Osvetlenie
Celková potreba energie v budove

OZE

V budove a v blízkosti
Mimo pozemku užívaného s budovou

Mimo budovy

Straty pri výrobe
Straty pri distribúcii mimo budovy
Straty pri odovzdávaní mimo budovy
Dodaná energia kWh/(m2.a)

Primárna energia, CO2

Typ energetického nosiča
Váhové faktory pre primárnu energiu
Primárna energia kWh/(m2.a)
Váhové faktory pre emisie CO2
Emisie CO2 v kg/(m2.a)

30.Merná potreba primárnej energie budovy [kWh/(m2.a)]

qp = Qp / Ab

qp = [kWh/(m2.a)]


F. Škála energetických tried globálneho ukazovateľa - primárna energia v kWh/(m2.a)
Kategórie budov Triedy energetickej hospodárnosti budovy
A0A1BCDEFG
rodinné domy≤ 5455-108109-216161-324325-432433-540541-648> 648
bytové domy≤ 3233-6364-126127-189190-252253-315316-378> 378
administratívne budovy ≤ 6162-122123-255256-383384-511512-639640-766> 766
budovy škôl a školských zariadení≤ 3435-6869-136137-204205-272273-340341-408> 408
budovy nemocníc≤ 9899-197198-393394-590591-786787-982983-1179> 1179
budovy hotelov a reštaurácií≤ 8283-16165-328329-492493-656657-820821-984> 984
športové haly a iné budovy určené na šport≤ 4647-9293-181182-272273-362363-453454-543> 543
budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby≤ 107108-213214-425426-638639-850851-1062851-1275> 1275Transformačné a prepočítavacie faktory účinnosti výroby a distribúcie tepla,
emisií oxidu uhličitého, primárnej energie a hodnoty výhrevnosti palív

Energetický nosič Spôsob transformácie Merná jednotka (m.j.) Výhrevnosť kWh/m.j. Faktor
transformácie a distribúcie energie emisie CO2 K kg/kWh primárnej energie fp
Zemný plyn štandardný kotol – starý m3 9.59 0.83 – 0.89 0.220 1.1
štandardný kotol – nový m3 9.59 0.89 – 0.90 0.220 1.1
nízkoteplotný kotol m3 9.59 0.90 – 0.93 0.220 1.1
kondenzačný kotol m3 9.59 0.97 – 1.05 0.220 1.1
Kombinovaná výroba m3 9.59 0.85 0.220 1.1
LPG štandardný kotol – nový kg 12.788 0.89 – 0.90 0.2484 1.35
nízkoteplotný kotol kg 12.788 0.90 – 0.93 0.2484 1.35
kondenzačný kotol kg 12.788 0.97 – 1.05 0.2484 1.35
Koks čiernouhoľný kotol na tuhé palivo kg 7.79 0.72 – 0.75 0.360 1.1
Čierne uhlie kotol na tuhé palivo kg 6.99 0.69 – 0.78 0.360 1.1
Hnedé uhlie triedené kotol na tuhé palivo kg 4.31 0.65 – 0.75 0.360 1.1
Ľahký vykurovací olej štandardný kotol – starý kg 11.67 0.82 0.290 1.1
štandardný kotol – nový kg 11.67 0.85 0.290 1.1
nízkoteplotný kotol – starý kg 11.67 0.87 0.290 1.1
nízkoteplotný kotol – nový kg 11.67 0.91 0.290 1.1
Drevené peletky kotol na biomasu kg 4.72 0.86 0.020 0.20
Drevná štiepka kotol na biomasu kg 3.19 0.78 0.020 0.15
Kusové drevo kotol na biomasu kg 3.19 0.70 0.020 0.10
Kusové drevo kotol na biomasu so splyňovaním kg 3.19 0.83 0.020 0.10
Zemný plyn diaľkové vykurovanie kWh 0.84 0.220 1.3
Čierne uhlie diaľkové vykurovanie kWh 0.80 0.360 1.3
Hnedé uhlie diaľkové vykurovanie kWh 0.65 – 0.70 0.360 1.3
Drevná štiepka diaľkové vykurovanie kWh 0.72 – 0.80 0.020 1.3
Ťažký vykurovací olej diaľkové vykurovanie kWh 0.80 0.330 1.3
Zemný plyn diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh 0.80 – 0.84 0.220 0.7
Hnedé uhlie diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh 0.60 – 0.70 0.360 0.7
Čierne uhlie diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh 0.65 – 0.75 0.360 0.7
Jadrová energia diaľkové vykurovanie – kombinovaná výroba elektriny a tepla kWh 0.88 0.016 0.7
Zemný plyn plynové tepelné čerpadlo vzduch-voda nízkoteplotné vykurovanie m3 9.59 1.5 0.220 1.1
plynové tepelné čerpadlo vzduch-voda radiátorové vykurovanie m3 9.59 1.4 0.220 1.1
Elektrina elektrické vykurovanie, chladenie kWh 0.99 0.167 2.2
elektrický ohrev pitnej vody kWh 0.99 0.167 2.2
tepelné čerpadlo vzduch-voda/ radiáto-rové vykurovanie kWh 2.6 0.167 2.2
tepelné čerpadlo vzduch-voda/ nízko-teplotné vykurovanie kWh 2.9 0.167 2.2
tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (vzduch sa ohrieva do 35 °C) kWh 2.9 0.167 2.2
tepelné čerpadlo zem-voda/ radiátorové vykurovanie kWh 2.9 0.167 2.2
tepelné čerpadlo zem-voda/ nízkoteplotné vykurovanie kWh 3.4 0.167 2.2
tepelné čerpadlo voda-voda/ radiátorové vykurovanie kWh 3.4 0.167 2.2
tepelné čerpadlo voda-voda/ nízkoteplotné vykurovanie kWh 3.9 0.167 2.2
tepelné čerpadlo voda od 18 °C-voda/ radiátorové vykurovanie kWh 4.0 0.167 2.2
tepelné čerpadlo voda od 18 °C-voda/ nízkoteplotné vykurovanie kWh 4.4 0.167 2.2
fotovoltika kWh 1.00 0.00 0.0
Cenové hodnotenie


PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY

Názov stavby:
Adresa:
Investor:
Projektant:
Firma:
Lokalita/Okres/Kraj
/ /

Odhad ročných nákladov na energie

Tabuľka C: Výpočet cien energie2
Energetický nosičTitulky nad zadávacími políčkami cien energie umožňujú náhľad na orientačné ceny energií

Potreba energie

Vykurovací olej

Zemný plyn

Uhlie

Diaľkové vykurovanie

Diaľkové chladenie

Drevo

Tepelná energia z elektriny vyrobenej v budove

Elektrická energia

Energetický nosič n

Solárna tepelná energia

Solárna energia fotovoltická energia

Elektrická energia z kogenerácie

Teplo z kogenerácie

Dodaná energia kWh/a
Cena energie Eur/kWh
Ročné náklady na energie

Celkové ročné náklady na energie: Eur / aTODO ( ? duplikovany prepis titulkov ? )

Skladačka cienNa pridanie vyberte položku zo zoznamu a stlačte tlačítko [+] (v riadku môžete ľubovoľne meniť)

Výber položky: TODO ... linka odkaz na vhodného výrobcu
položka jednotky energia jednotky počet jednotiek cena za jednotku roky suma energie kWh cena Eur ročne
Celkové pokrytie energie [kWh] a Celková cena energie Eur/(a)
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.