../js/Fragment_forms.png;../js/Fragment_kalkul_kond.png;../db/fragments_db.png;../js/constructions_view.png

ISOVER Fragment 5.0 FAQ

Menu

1. 5.
2. 6.
3. 7.
4. 8.
Prihlásenie užívateľa
Meno užívateľa:(*)
Heslo užívateľa:
Email užívateľa:


( prihlasovanie na centrálny server zatiaľ neaktívne - PRIPRAVUJEME )
Načítanie fragmentu
formuláre pripravené pre nové zadávanie
Vonkajšie okrajové podmienky
Kraj:

Okres:

Obec:

Obec (hľadať)


Výpočtová oblasť:
Priestor vonkajšej teploty
Nadmorská výška [m]:

Teplota [℃]:
vonkajší priestor
Vlhkosť [%]:
vonkajší priestor

typ priestoru vnútorná teplota relatívna vlhkosť
kúpeľne bytov 24 70
chodby, vedľajšie miestnosti 15 50
vykurované schodiská 10 60
telocvične 15 70
nemocničné ošetrovne 24 50
nemocničné izby 22 55
kuchyne v stravovacích zariadeniach 24 80
bazénové haly 28 85
sprchy 24 90
Druh nevykurovanej miestnosti
(pri výpočtovej vonk.teplote)
-12 -15 -18 -21
Podstrešné priestory
netesná krytina -6 -9 -12 -15
tesná krytina bez izolácie -3 -6 -9 -12
tesná krytina s izoláciou 0 0 -3 -6
Vzduchová medzera o vetraných dvojplášťových strechách -9 -12 -15 -18
Susediace miestnosti
prevažne s vykurovanými miestnosťami 15 15 15 15
z časti s vykurovanými miestnosťami, z časti s vonkajším prostredím bez vonkajších dverí 6 6 3 3
z časti s vykurovanými miestnosťami, z časti s vonkajším prostredím s vonkajšími dverami, vnútorné schodisko 0 0 -3 -3
prevažne s vonkajším prostredím, s ktorým sú spojené vonakjšími dverami -3 -6 -9 -12
Zriedka vykurované miestnosti
v rovnakej budove 15
v susednej budove 10
Kotolne, výmenníkové stanice, strojovne UK 15 20
Druh nevykurovanej miestnosti
(pri výpočtovej vonk.teplote)
-12 -15 -18 -21
Pivnice a iné suterénové nevykurované miestnosti
úplne pod terénom 5 10
tesná krytina bez izolácie -3 -6 -9 -12
čiastočne pod terénom nevetrané 3 3 0 0
čiastočne pod terénom vetrané 0 0 -3 -3
Priľahlá vrstva zeminy
pod podlahou 5 5 5 5
pri zvislej stene do hĺbky 1m -3 -3 -6 -6
pri zviislej stene v hĺbke 1 až 2m 0 0 -3 -3
pri zvislej stene v hĺbke 2 až 3m 0 0 -3 -3
pri zvislej stene v hĺbke viac ako 3m 5 5 5 5
Vnútorné okrajové podmienky


Teplota [℃]:

Vlhkosť [%]:

typ priestoru vnútorná teplota relatívna vlhkosť
kúpeľne bytov 24 70
chodby, vedľajšie miestnosti 15 50
vykurované schodiská 10 60
telocvične 15 70
nemocničné ošetrovne 24 50
nemocničné izby 22 55
kuchyne v stravovacích zariadeniach 24 80
bazénové haly 28 85
sprchy 24 90
Popis zákazky
Názov stavby:
Adresa:
Investor:
Meno projektanta:
Firma:
Názov konštrukcie:

Skladanie fragmentu

Druhy konštrukcie v obraze:
Vybraná konštrukcia

Druh konštrukcie:
Rozdiel teplôt vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch:

Rsi Rse Alfai Alfae Uanorm UaOLD Un Ur2 Rmin RN Rr1 Rr2
number number number number number number number number number number number number

Materiál (hľadať)
Hlavná skupina:
Podskupina: www EPD
Objemová hmotnosť:

Fyzikálne vlastnosti materiálu:
Materiál:
Objemová hmotnosť [kg/m3]:
Súčiniteľ tepelnej vodivosti [W/(m.K)]:
Merná tepelná kapacita [J/(kg.K)]:
Faktor difúzneho odporu:
Hrúbka materiálu[mm]:

Materiály: U:  
(interiér) R:  
č.v. Názov materiálu vrstvy/ názov materiálu rámu ρ λe λi c μ μle Fix Hrúbka/ % rámu
number number 0.12 number number number number
(exteriér)


Tabuľky parametrov konštrukcií
Rozdiel teplôt do 10K do 15K do 20K do 25K nad 25K
Konštrukcia: odvetranie o o o o o
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°
Plochá a šikmá strecha <= 45°
Strop nad vonkajším prostredím
Strop pod nevykurovaným priestorom
Vnútorná stena s vodorovným tepelným tokom
Vnútorný strop s tepelným tokom zdola nahor
Vnútorný strop s tepelným tokom zhora nadol
Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy do 0,5 m
Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy nad 0,5m do 2,0 m
Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy nad 2,0 m
Podlaha vykurovaného priestoru na teréne v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 m od vnútorného povrchu vonkajšej steny
Podlaha vykurovaného priestoru na teréne ostatné prípady
Konštrukcia Uwmax Uwn Uwr1 Uwr2 Uwr3
okno v obvodovej konštrukcii
okno v šikmej konštrukcii
dvere v obvodovej konštrukcii
dvere do ostaných priestorov so zádverím
dvere do ostaných priestorov bez zádveria
závesná stena fg >= 0.5 ( 0.7 )
ľahký obvodový plášť fg < 0.5 ( 0.3 )Výpočet

Priebeh teplôt vo fragmente - skutočná mierka

Čiastočný tlak nasýtenej pary vo fragmente - skutočná mierka

Priebeh teplôt vo fragmente - mierka ekvivalentných dĺžok

Výpočet kondenzácie vo fragmente - mierka difúznych hrúbok

Rozdelenie tlakov vodných pár vo fragmente - skutočná mierka


VýsledokVýpočet tepelnotechnických vlastností

podľa STN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“


Názov stavby:
Adresa:
Investor:
Projektant:
Firma:
Názov konštrukcie:
Lokalita/Okres/Kraj
/ /

Okrajové podmienky:
výpočtová oblasť: nadmorská výška: m
odpor pri prestupe tepla: Rsi = (m2.K)/W Rse = (m2.K)/W
vnútorná a vonkajšia teplota: Φi = °C Φe = °C
relatívna vlhkosť vnútorného a vonkajšieho vzduchu: φi = % φe = %

Fragment konštrukcie:

Tepelnotechnické charakteristiky materiálov podľa normy STN 73 0540/3
(materiály podľa normy STN 73 0540/3 sú označené * pred názvom materiálu)

Skladba:


Výsledky výpočtov: Vplyv rámovej konštrukcie
Teplota povrchu konštrukcie Φsi: °C
Difúzny odpor konštrukcie: x10^-9 m/s
Tepelný odpor konštrukcie R: m2.K/W m2.K/W
R hodnoty Rmin RN Rr1,Rr2 Rr3
Konštrukcia NEvyhovuje normalizovanej hodnote Rr1.
Súčiniteľ prechodu tepla U: W/(m2.K) W/(m2.K)
U hodnoty Umax UN Ur1,Ur2 Ur3
Konštrukcia NEvyhovuje požadovanej normalizovanej hodnote Ur1.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX999.999 hodXXXXXXXXXXXX999.999 hod
Fázový posun: hod
Teplotný útlm:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX999.999 hodXXXXXXXXXXXX999.999 hod
Tepelná prijímavosť: W.s1/2(m2.K)
Pokles dotykovej teploty: K
Kategória podlahy veľmi teplá teplá menej teplá studená
<= 350 351 - 700 701 - 850 > 850
Z hľadiska tepelnej prijímavosti sa podlahové konštrukcie neposudzujú, ak je:
- nášľapnou vrstvou textilná podlahovina
- povrchová teplota vyššia ako 26 °C

Hodnoty teplôt v konštrukcii (od interiéru k exteriéru):

vrstva1
Φ20

Priebeh teploty Φx


Hodnoty tlakov vodných pár a relatívnej vlhkosti (od interiéru k exteriéru):

vrstva1
PSat2000
Pd20
PSat - Pd1000

Priebeh tlakov vodných pár a kondenzácie

Pre danú skladbu sa kondenzácia vnútri konštrukcie a celoročná bilancia vlhkosti neposudzuje.
Za daných výpočtových podmienok v konštrukcii nedochádza ku kondenzácii.
Pri vonkajšej výpočtovej teplote dochádza k povrchovej kondenzácií vodnej pary.
Bilancia vodnej pary početnosťou výskytu teplôt podľa STN 730540-2
Ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary: Gk = kg/(m^2.r)
Ročné množstvo vyparenej vodnej pary: Gv = kg/(m^2.r)
Bilancia vodnej pary: (Gk - Gv) G = kg/(m^2.r)
Konštrukcia má NEpriaznivú ročnú bilanciu skondenzovanej a vyparenej vodnej pary.
Konštrukcia má NEpriaznivú ročnú bilanciu s obmedzenou kondenzáciou vodnej pary.
Kondenzuje pri vonk.teplote nižšej ako: °C

S obmedzenou kondenzáciou vodnej pary v konštrukcii, ktorá sa určí bez uvažovania vplyvu slnečného žiarenia, možno navrhnúť strechy, stropy a steny, v skondenzovaná vodná para neohrozí požadovanú funkciu konštrukcie.
Maximálne prípustné množstvo skondenzovanej vodnej pary je 0,1kg/(m^2.rok) pre ploché strechy a 0,5kg/(m^2.rok) pre ostatné konštrukcie.

V zmysle STN 73 0540 je nutné v prípade tepelných mostov posúdiť konštrukciu z hľadiska 2-rozmerného alebo 3-rozmerného tepelného poľa.

Bilancia vodnej pary mesačnýmí priemermi teplôt podľa STN EN ISO 13788
V konštrukcii nedochádza počas modelového roka ku kondenzácii.

Priebeh kondenzácie po mesiacoch

NEPRIAZNIVÁ celoročná bilancia skondenzovanej a vyparenej vodnej pary.

Tepelná prijímavosť podlahy:
Kategória podláh: (BN = W.s0.5/(m2.K)
Tepelná prijímavosť podlahy: W.s0.5/(m2.K)
Kriteriálna požiadavka B <= BN NEsplnená.
Podlaha je z hľadiska tepelnej prijímavostiNEvyhovujúca.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.